İşyeri Açarken

İşyeri Açarken Bilinmesi Gerekenler;

VERGİ  DAİRESİNDEN  İSTENEN  BELGELER
 • İşe Başlama Bildirim  Formu  doldurulur.
 • Kira  Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 • İşe  ilk  başlayan  kişinin  noter   tasdikli  imza sirküsü.
 • İkametgah İlmühaberi
 • İşe Başlama Formu
 • Nüfus Cüzdanı Örneği
belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.
 
İLGİLİ  BELEDİYEDEN  İSTENEN  BELGELER
10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan durumuna uygun beyan formunun doldurulması gerekmektedir. 
 
ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER 
 • Vergi levhası fotokopisi 2 Adet
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 Adet
 • Vergi Levhasında yazan nace kodunun dışında farklı nace  ile giriş yapıldığı takdirde ;Maliye Açılış Yoklama Fişi 2 Adet (1 adet mavi dosya)
 • 3 Adet Fotoğraf
 • Ticari Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının 2 Adet fotokopisi

 

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ve BİLDİRİMİ
Kanunun 4/b bendi kapsamında (kendi nam ve hesabına çalışan) sigortalı sayılanlardan;
 • Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma bildirilmektedir.
 • Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlamakta  ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince Kuruma bildirilmektedir.

 

Sigortalıların Prime Esas Kazançları 
5510 sayılı Kanun ile basamak sistemi  kaldırılmıştır.
Kanunun (4/b) kapsamında bulunan sigortalıların (esnaf ve sanatkarların) prime esas kazançları yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarı ile 6,5 katı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilmektedir.
Sigortalı aynı zamanda yanında işçi çalıştırıyorsa yani işveren ise, beyan ettiği kazanç  çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancının en yükseğinden daha  az olamayacaktır.
Ayrıca, işyerlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinden bölge müdürlüğü dosya numarası alması, işçi çalıştırıyor ise İŞKUR internet sitesindeki işyeri bilgi formunu doldurulması ve gıda işletmelerinin Tarım İl Müdürlüklerine başvurarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarası alması gerekmektedir. 
Tür DOSYA İNDİR